Vragen of afspraak maken?

Stuur ons een bericht op Whatsapp

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bijzondere Catering, gevestigd te Someren  aan de Meidoornstraat 35.

Bijzondere Catering stelt voorop dat zij zich altijd zal inspannen om haar hoogwaardige kwaliteit van dienstverlening te bieden en dat zij zich tot het uiterste zal inspannen voor de tevredenheid van haar klanten.

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.
1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door Bijzondere Catering, gevestigd te Someren , hierna te noemen Bijzondere Catering.
1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan degene die aan Bijzondere Catering opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.
1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.
1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
1e Op overeenkomsten aangegaan door Bijzondere Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten .                 
2a Alle aanbiedingen van Bijzondere Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.
2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per email) door of op bevoegde wijze namens Bijzondere Catering van een opdracht, dan wel zodra Bijzondere Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

Artikel 3: Prijzen.
3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Bijzondere Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.
3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3c Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4: Annuleringen en wijzigingen.
Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren of te wijzigen tot uiterlijk de vierde werkdag (maandag-vrijdag vóór 18.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Bijzondere Catering alle met het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Bijzondere Catering op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Termijnen van levering.
5a Hoewel Bijzondere Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Bijzondere Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Betaling
6a De opdrachtgever heeft nimmer een retentierecht tegenover Bijzondere Catering.
6b Bijzondere Catering is gerechtigd bij het uitvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling (tot 50%) te verlangen of betaling van een borgsom.
6c Opdrachtgever is gehouden facturen van Bijzondere Catering te voldoen binnen de op de factuur vermelde termijn en bij gebreke van een dergelijke vermelding: binnen 8 dagen. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
6d Als u verder weg woont dan 15 km bij ons vandaan, dan rekenen wij € 0,25 per kilometer enkele rit. (Someren)

Artikel 7: Verplichtingen van een huurder
7a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Bijzondere Catering.
7b De klant aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
8a Bijzondere Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
– overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
– daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege opdrachtgever te werk zijn gesteld;
– ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
– handelingen of nalatigheid van Bijzondere Catering, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.
8b Bijzondere Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.
8c Bijzondere Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.
8d Bijzondere Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Bijzondere Catering onder zich heeft.

Artikel 9: Ontbinding
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Bijzondere Catering gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Bijzondere Catering het recht zonder enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Bijzondere Catering, zonder dat Bijzondere Catering tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Bijzondere Catering ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 10: Uitbesteding werk aan derden
Bijzondere is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Bijzondere Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Bijzondere Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 11: Overmacht
Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Bijzondere Catering.

Artikel 12: Geschillen en toepasselijk recht
Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Bijzondere Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam.

 

Hoe kunnen wij je helpen?

Heb je een vraag? Neem contact met ons op!

Of stuur een e-mail

Bedrijfsnaam

Speciale hapjes

5

“Wij hadden hapjes besteld op onze laatste cursus dag, ze zagen er super uit en waren heerlijk. Er zaten nogal…”